حضور امیر باقری، معاون وزیر دفاع در مجموعه ایزوایکو و بازدید و جلسه مشترک با مدیرعامل مجتمع