نصب تجهیزات سرسره جهت ورود شناور

نصب تجهیزات سرسره درشرکت ندیم جهت ورود شناور