معرفی هلدینگ

هيئت مديره مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران (ايزوايكو) به منظور استفاده بهينه از تواناييهاي موجود، افزايش كارايي مديريت، انعطاف پذيري در رقابت، كاهش هزينه، ارزش آفريني، بهره گيري از مزيت هاي نسبي در كشور و نيز مصون سازي سرمايه گذاري هاي صورت گرفته و استفاده از مزاياي هولدينگ از قبيل موارد:

  • روان سازي فعاليت ها
  • كاهش سلسله مراتب تصميم گيري و ايجاد سرعت در اتخاذ تدابير لازم
  • امكان ايجاد فرصت جهت سرمايه گذاري از طريق مشاركت شركتهاي داخلي و خارجي
  • ايجاد توازن چانه زني قوي در معاملات تجاري و بازرگاني
  • ايجاد هم افزايي بين مجموعه‌هاي تحت پوشش
  • افزايش قدرت مديريت ريسك در فعاليت هاي تجاري- صنعتي
  • افزايش امكان نظارت و كنترل بر عملكرد شركت هاي زير مجموعه به جهت فارغ شدن از فعاليت هاي اجرايي
  • افزايش امكان تمركز شركت مادر در راستاي سرمايه گذاري و توسعه كمي و كيفي ماموريت ها و فعاليت ها