ماموریت

مجتمع كشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایكو) یک منطقه ویژه اقتصادی است که بستری مناسب برای توسعه صنایع كشتی‌سازی و سكوسازی در کشور فراهم می‌آورد.
البته این منطقه ویژه اقتصادی تلاش می‌کند که با جذب سرمایه‌گذار در سایر زمینه‌ها نظیر ترمینال‌های مواد نفتی ومعدنی علاوه بر توسعه اقتصادی کشور و منطقه موجب رشد صنایع کشتی‌سازی هم شود.
برای دستیابی به این مهم تلاش می‌كند تا علاوه بر استقرار سیستم‌های مدیریت و تجهیزات مناسب، زمینه‌های رشد و تعالی سرمایه‌های انسانی خود را در ابعاد مختلف فراهم آورد.
همچنین تعهد به حفظ و نگهداری محیط زیست به‌عنوان یك الزام و مسوولیت اجتماعی، در سرلوحه امور این مجتمع قراردارد. ماموریت‌های اصلی ایزوایکو را می‌توان رشد اقتصادی کشور و منطقه از طریق فراهم آوردن بستر مناسب فعالیت‌های صنعتی با اولویت صنایع کشتی‌سازی قلمداد کرد.