فرآیند صدور مجوز

فرایند صدور مجوز فعالیت اقتصادی

 1. ارائه درخواست به معاونت منطقه ویژه اقتصادی
 2. تکمیل فرمهای مربوط به درخواست مجوز فعالیت توسط متقاضی
 3. ارائه مدارک مورد نیاز
 4. بررسی مدارک ارائه شده توسط کارشناس ذیربط و انجام استعلامهای لازم
 5. صدور مجوز فعالیت

 

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز فعالیت اقتصادی:

 1. تصویر آگهی تاسیس شخص حقوقی
 2. تصویر آگهی آخرین تغییرات شخص حقوقی ( در صورت وجود تغییرات )
 3. تصویر اساسنامه شرکت
 4. فرم استعلام شناسه ملی شرکت از سازمان ثبت
 5. اصل و کپی شناسنامه مدیر عامل شرکت
 6. در خصوص فعالیتهای پیمانکاری ارائه اصل و کپی قرارداد منعقده با کارفرما
 7. در خصوص فعالیتهای بازرگانی ارائه نمونه قبض رسید انبار یا پروانه سبز گمرکی
 8. ارائه فیش واریز وجه به حساب شماره 2312337145 بانک تجارت شعبه صنایع دریایی – به نام شرکت شفق هرمز مهر

فعالیتهای واحد های خدماتی: 4.500.000 ریال

فعالیتهای واحد های تجاری ، بازرگانی: 7.500.000 ریال

فعالیتهای واحد های تولیدی: 9.000.000 ریال

 

دانلود فرم صدور مجوز