رئيس جمهور در افتتاح سکوهای گازی فازهای ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی

خوشحالیم این طرح بدست توانمندان صنعت نفت کشور به بهره برداری می رسد

منبع  لینک خبری: www.irdronews.ir