آوش

این شناور که متعلق به شرکت دریا پیمایان پارس است که در مجموعه ایزوایکو تعمیر شد و فعالیت هایی از جمله؛ عملیات داکیینگ و آنداکینگ، خزه تراشی سطوح زیر آبخور، گریت بلاست سطوح بدنه و مخازن آب شیرین، رنگ آمیزی سطوح گریت بلاست شده، ضخامت سنجی بدنه، تعویض زینک آندهای بدنه زیرآبی و سی چست، تهیه گزارش لقی شافت پروانه، تهیه گزارش اندازه گجیری زنجیر لنگر و پالیش پروانه بر روی این شناور انجام شده است.