آمیتیس

شناور آمیتیس یک کشتی 4 هزار تنی دارای ابعادی به طول حدود 100 متر، عرض 17و ارتفاع قریب به 8 متربا کاربری فله بر(GENERAL CARGO)  است .