کسب مقام سوم در مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور توسط ایزوایکو

برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی کارگران کشور در دی ماه 1398 در اهواز و کسب مقام سوم در بخش انفرادی توسط مهدی ایمان زاده از ایزوایکو.