حضور ایزوایکو در نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید استان هرمزگان