حضور ایزوایکو در اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید