جلسه آموزشی پیشگیری از شیوع کرونا با حضور مسئولان HSE ایزوایکو

IMG 9532 - جلسه آموزشی پیشگیری از شیوع کرونا با حضور مسئولان HSE ایزوایکو

IMG 9532 300x200 - جلسه آموزشی پیشگیری از شیوع کرونا با حضور مسئولان HSE ایزوایکو

IMG 9534 300x200 - جلسه آموزشی پیشگیری از شیوع کرونا با حضور مسئولان HSE ایزوایکو IMG 9536 300x200 - جلسه آموزشی پیشگیری از شیوع کرونا با حضور مسئولان HSE ایزوایکو IMG 9543 300x200 - جلسه آموزشی پیشگیری از شیوع کرونا با حضور مسئولان HSE ایزوایکو