برگزاری پنجمین جلسه ستاد مبارزه با کرونا در ایزوایکو

جلسه ستاد مبارزه با کرونا با حضور مدیر عامل،  معاونین و مدیران ایزوایکو برگزار گردید. در این جلسه آخرین اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری و مبارزه با کرونا بررسی و لزوم برنامه ریزی مدون آموزشی و حفاظتی جهت پرسنل مجموعه مورد بحث قرار گرفت.