بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایزوایکو و پروژه مسافری، تفریحی گنجر

IMG 6968 - بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایزوایکو و پروژه مسافری، تفریحی گنجر

IMG 6968 300x200 - بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایزوایکو و پروژه مسافری، تفریحی گنجر

IMG 6973 300x200 - بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایزوایکو و پروژه مسافری، تفریحی گنجر IMG 6974 300x200 - بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایزوایکو و پروژه مسافری، تفریحی گنجر IMG 7004 300x200 - بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایزوایکو و پروژه مسافری، تفریحی گنجر IMG 7014 300x200 - بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایزوایکو و پروژه مسافری، تفریحی گنجر IMG 7038 300x200 - بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایزوایکو و پروژه مسافری، تفریحی گنجر IMG 7128 300x200 - بازدید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ایزوایکو و پروژه مسافری، تفریحی گنجر