بازدید مدیر کل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ایزوایکو