افتخاری دیگر برای ایزوایکو با نصب سکوی 14B پارس جنوبی