تعمیراتی سکوی شناور حفاری ( جک آپ) سینا ۱

نام دکل: سینا
نوع دکل : حفاری
طول کلی: 79 متر
عرض کلی: 53 متر
ارتفاع ساختمانی: 7 متر
ارتفاع پایه ها : 118 متر

 

شرکت اندیشه و عمران محیط
شرکت صنایع کشتی سازی بحر گسترش هرمز