بازدید و گردهمایی روسا و معاونین محترم اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان در ایزوایکو