بازدید معاونت محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت از ایزوایکو